Công nghệ phát triển sản phẩm

logo

Swift

Công nghệ phát triển ứng dụng trên nền tảng iOS

logo

Kotlin

Công nghệ phát triển ứng dụng trên nền tảng Android

logo

React/Html5/Css

Công nghệ để phát triển ứng dụng Web & Đa nền tảng

logo

AI

Công nghệ AI trong nhận dạng giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Team

featured-member

Đặng Phương Trung

iOS Team/Lead
featured-member

Nguyễn Văn Cầm

Web Team/Lead
featured-member

Nguyễn T Thùy Trâm

Android Team/Lead
featured-member

Nguyễn Hoàng Vân

QC Team/Lead
featured-member

Nguyễn H Thùy Giang

Content Editor